Tenis stołowy

Liczba graczy: max 4 os (debel) Normalny 1x system partnerski 2x system partnerski
Poniedziałek - niedziela 20zł 5zł 0zł
 

Regulamin Fitness for life Tenis Stołowy

Przebywanie na terenie Klubu Fitness For Life oraz korzystanie z jego usług i dokonywanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.

Klub jest czynny w godzinach od 6:00 do 00:00 w dni powszednie oraz od 10:00 do 20:00 w soboty i niedziele. Rezerwacji można dokonać od 7:00 do 22:00 w dni powszednie oraz od 11:00 do 18:00 w soboty i niedziele.

1) Klienci mogą wejść na teren Klubu na 15 minut przed godziną rezerwacji oraz muszą opuścić obiekt 20 minut po zakończonej grze.
2) Osoby korzystające z usług Klubu akceptują obowiązujący aktualnie cennik a wszelkie opłaty związane z wynajmem kortu, wypożyczeniem sprzętu, kupnem sprzętu uiszczane są z góry.
3) Za uszkodzenia wypożyczonego sprzętu oraz wyposażenia Klubu odpowiada Klient, który zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zniszczony sprzęt. Zniszczenie rakiety do squasha - 50 złotych, rakiety do badmintona - 30 złotych, rakiety do tenisa stołowego - 20 złotych.
4) Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu.
5) Osoby korzystające ze sportów rakietowych zobligowane są do przestrzegania także głównego regulaminu Fitness For Life.
6) Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu, wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawienia reklam, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7) Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązują się do zachowania wszelkich zasad i norm życia społecznego.
8) Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
9) Z usług Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
10) Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
11) Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach udostępnionych klientowi na czas pobytu w Klubie.
12) Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
13) W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
14) W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Fitness For Life.
15) Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Dokonywanie, odwoływanie rezerwacji oraz wejście na kort i boisko:

1) Rezerwacji można dokonać przez stronę Internetową www.fitnessforlife.pl oraz osobiście na ternie Klubu Fitness For Life, ul. Hetmańska 40 w Rzeszowie. Do dokonania osobistej rezerwacji wymagamy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2) Rezerwacji kortu, boiska, stołu do tenisa można dokonać:
W Klubie - na 7 dni do przodu lub powyżej 30 dni (stała rezerwacja - usługa dostępna wyłącznie dla squash'a)
Przez Panel Klienta - do 31 dni
3) Anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej 3 godzin przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu - osobiście lub telefonicznie.
4) W przypadku 2-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na korcie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 2-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji kortu przez Klienta rezerwacja zostaje anulowana a klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub osobiście podczas kolejnej wizyt na terenie Obiektu.
5) Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia blokady dotyczącej wykonywania rezerwacji przez osoby nie odwołujące swoich rezerwacji z wyprzedzeniem.
6) Klienci którzy zostali zablokowani a chcą korzystać z usług Klubu zobligowani będą do uiszczenia opłat za nieodebrane, nieodwołane rezerwacje, zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem. Zdjęcie blokady możliwe jest po decyzji Managera Fitness For Life, z którym należy się skontaktować mailowo lub osobiście.
7) Korty do squasha, boisko do badmintona, stół do tenisa czynne są w godzinach podanych wyżej i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
8) Wszystkie osoby przebywające na korcie muszą zgłosić się do Recepcji Klubu i okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji ich wejścia na teren Obiektu.
9) Na terenie Obiektu mogą znajdować się wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku osób które ukończyły 16 lat wejście może odbyć się po dostarczeniu pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.
10) Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 5 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu samowolnie traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11) Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zamiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
12) Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
13) W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek uregulować opłatę karną w wysokości 600 zł pokrywającą koszty usunięcia zniszczeń.
14) Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
15) Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 
 

Zasady gry Tenis stołowy

Wprowadzenie piłki do gry ma miejsce poprzez jej podanie. W momencie tym zawodnik podrzuca piłeczkę i uderza w taki sposób, aby odbiła się ona najpierw po stronie podającego, a następnie odbiła się bezpośrednio na polu przeciwnika. Prawidłowy odbiór charakteryzuje się odbiciem piłki w taki sposób, aby bezpośrednio odbiła się ona od pola przeciwnika lub najpierw o siatkę, a w dalszej kolejności o pole. Po wykonaniu tych czynności prawidłowo, następuje wymiana. Wymiana nie kończy się przyznaniem punktu żadnej ze stron, gdy: sędzia przerwie grę lub podczas podania przeciwnik nie był gotowy do odbioru. Punkt zostaje przyznany, gdy: przeciwnik nie wykona odpowiedniego podania lub odbioru, piłeczka po uderzeniu przez przeciwnika nie dotknie pola zawodnika odbierającego, przeciwnik uderzy piłeczkę dwukrotnie, przeciwnik poruszy powierzchnię gry, wolna ręka dotknie powierzchni gry, przeciwnik nie odbije prawidłowo zagranej piłki. Set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 punktów, oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 punktowe. Mecz wygrywa zawodnik, który pierwszy wygra niezbędną do zwycięstwa liczbę setów w pojedynku, który składa się z nieparzystej liczby setów. Prawo do wyboru prawa pierwszego podania lub strony powinno odbywać się na zasadzie losowania. Po każdych 2 punktach zawodnik odbierający powinien stać się podającym, chyba że stan seta jest tak wyrównany, że konieczna jest gra na przewagi. Wtedy zmiana następuję co punkt.

Storna w budowie

POBIERZ CENNIK W PDF