regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KLUB „FITNESS FOR LIFE”

§ 1. ZAKRES USŁUG i SŁOWNIK

1. Fitness For Life z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Tadeusza Rejtana 23 oraz Al. J. Piłsudskiego 44 oraz ul. Nawojowskiej 1 w Nowym Sączu, zwany dalej Klubem świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej na rzecz Klientów oraz Członków Klubu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. W ramach niniejszego regulaminu podane słowa lub wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej:
–        Klubowicz lub Członek Klubu- osoba spełniająca wszystkie przesłanki wskazane w §3 ust.1 pkt 1.4.
–        Klient- osoba korzystająca z usług i urządzeń Klubu na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego.
–        Karnet- karta wydawana jednorazowo przez Klub Członkowi Klubu.
–        Opłata miesięczna- opłata uiszczana przez każdego z Członków Klubu z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.
–        Rabat-  różnica pomiędzy opłatą miesięczną wskazaną w cenniku Klubu na dzień podpisania aplikacji Klubowej a kwotą opłaty miesięcznej do uiszczania, której zobowiązany jest Członek Klubu. Udzielenie rabatu stanowi uprawnienie Klubu. Wysokość rabatu wyrażoną, w PLN, wskazuje się w Aplikacji Klubowej.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

1. Po wejściu do Klubu Klubowicze zostawiają u pracownika recepcji Karnet stanowiący depozyt, w zamian za co otrzymują klucz do szafki ubraniowej. Przy wyjściu z Klubu każdy z Klubowiczów po dokonaniu zwrotu klucza do szafki otrzyma od pracownika recepcji należący do niego Karnet. Osoby nie posiadające Karnetu mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nieoddania klucza, do szafki ubraniowej, Klubowicz bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 30 PLN.
2. Klub celem identyfikacji Klubowiczów przy wejsciu do Klubu upoważniony jest do jednorazowego wykonania fotografii Klubowiczowi albo do pobrania danej biometrycznej, która przyporządkowana będzie w systemie do danego Klubowicza oraz Karnetu i służyć będzie wyłącznie weryfikacji, czy z usług Klubu na podstawie danego Karnetu korzysta Klubowicz, a nie osoba trzecia, nieuprawniona. Ewentualnie, w razie sprzeciwu Klubowicza do wykonania fotografii albo pobrania danej biometryczne, Klub uprawniony jest do żądania okazania dowodu osobistego przy każdym wejściu do Klubu.
3. Wizerunek lub dane biometryczne, o których mowa w ust. 2 pobierane są wyłącznie za zgodą Klubowicza, po wyrażeniu przez niego pisemnej i dobrowolnej zgody. Klub oświadcza, iż zbierane przez niego jakiekolwiek dane osobowe Klientów, wykonywane i gromadzone fotografie albo dane biometryczne służą wyłącznie do identyfikacji Klubowiczów przy wejściu do Klubu, a dane te chronione są w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Cywilny.
4. W przypadku Klientów, pracownik recepcji może zażądać pozostawienia jako depozytu, o którym mowa w ust. 1 kwoty o wartości jednorazowego wejścia do Klubu zgodnej z aktualnym cennikiem. Zdanie drugie ust.1 powyżej stosuje się odpowiednio. W przypadku utraty karnetu przez Klubowicza, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu w formie telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail. Za wydanie kolejnego karnetu Klubowicz zobowiązany jest uiścić kwotę 30 PLN.
5. Każdy Klubowicz w związku z otrzymywaniem kluczyka do szafki na rzeczy znajdującej się w szatni lub posiadania własnej kłódki, o ile w danym Klubie zostało to wprowadzone, zobowiązany jest do umieszczenia w tej szafce wszystkich przyniesionych do Klubu rzeczy, w tym toreb, plecaków, odzieży wierzchniej, czy też obuwia. Poza szafkami nie powinny być przechowywane żadne rzeczy członków Klubu.Wstęp do Klubu jest możliwy po zapoznaniu się z Regulaminem. Klient jest zobowiązany do opróżnienia szafki po zakończonym treningu. W przypadku pozostawienia rzecz w szafce ubraniowej po opuszczeniu Klubu, zastrzegamy sobie prawo do rozcięcia kłódki i usunięcia pozostawionych rzeczy oraz oproznienia szafki. W przypadku złamania regulaminu, Klient będzie mógł odebrać pozostawione rzeczy przez 24 godziny.

. Klienci oraz Członkowie Klubu zobowiązani są do;
a) powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym Klientom, skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem mienia lub pomieszczeń Klubu, zakłócać pracownikom Klubu wypełnianie ich obowiązków;
b) przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania;
c) stosowania się do instrukcji użytkowania wyposażenia Klubu;
d) stosowania obuwia zamiennego na terenie sal do ćwiczeń/siłowni;
e) podporządkowywania się poleceniom obsługi;
f) poszanowania mienia Klubu;
g) posiadania i używania osobistego ręcznika na sali ćwiczeń siłowych;
h) korzystania z usług Klubu w stanie zdrowia na to pozwalającym.
7. Na terenie Klubu zabrania się;
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;
b) używania tytoniu;
c) używania środków z zawartością sterydów, środków odurzających, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;
d) wprowadzania zwierząt;
e) handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, celem której jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych, bądź niemajątkowych pod rygorem rozwiązania przez Klub umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Członka Klubu oraz obciążenia Klubowicza karą umowną stanowiącą równowartość trzech opłat miesięcznych;
f) naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właścicieli Klubu;
g) wprowadzania na sale dla ćwiczących dzieci do lat 16-stu, za wyjątkiem terminów zajęć przeznaczonych dla dzieci,z zastrzeżeniem §3 ust. 1 pkt 1.6.;
h) wnoszenia napojów w szklanych i otwartych naczyniach za wyjątkiem zakupionych w recepcji Klubu;
i) bez zgody właścicieli, używania na terenie Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
8. Godziny otwarcia dostępne są na recepcji.
9. Fitness For Life zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia w okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na terenie Klubu.
10. Klub jest zobowiązany do umożliwienia Klientowi, będącemu jednocześnie Członkiem Klubu, stosownie do zapisów §3 ust.1, korzystania w ramach umowy, w terminie określonym w Aplikacji Klubowej, w godzinach działania Klubu z Zajęć oraz urządzeń Klubu.
11. W przypadku zamiaru skorzystania ze strefy Klubu Maluszka, koniecznym jest wykupienie jednorazowego biletu przez opiekuna prawnego (jeśli Klub wymaga takiej opłaty), a także poświadczenie własnoręcznym podpisem faktu przekazania i odbioru dziecka u pracownika Klubu.
12. W przypadku korzystania z oferty Klubu przez dzieci do 12 roku życia, opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odprowadzania dziecka z Klubu lub przedstawienia pisemnego upoważnienia z podaniem danych innej osoby dorosłej, która ma odebrać dziecko.
13. Do strefy Klubu Maluszka mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka w przypadku zauważenia, że dziecko jest chore.

 

§ 3. SPRZEDAŻ USŁUG

Sprzedaż usług następuje w formie jednorazowego wejścia do Klubu albo umowy członkowskiej (Aplikacji Klubowej) i uiszczania opłat miesięcznych.
1. UMOWY CZŁONKOWSKIE:
1.1 Aby zostać członkiem Fitness For Life, należy wypełnić oraz podpisać Aplikację Klubową Fitness for Life.
1.2 Umowy członkowskie mogą być zawierane na okres 1 miesiąca, 3 lub 12 miesięcy.
1.3 W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.1., w trakcie prowadzonej przez Klub przedsprzedaży Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wstępnej/wpisowej osobiście lub  na rachunek bankowy Klubu podany na stronie internetowej Klubu, w terminie 5 dni od dnia podpisania Aplikacji Klubowej, o ile opłata taka jest wymagana.
1.4. Członkostwo zaczyna obowiązywać od daty łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) podpisanie Aplikacji Klubowej,
b) uiszczenie opłaty  miesięcznej za dany miesiąc, zgodnie z aktualnym cennikiem w gotówce, za pośrednictwem przelewu na podany rachunek bankowy lub poprzez szybką płatność za pośrednictwem dostępnych w Klubie urzadzeń przeznaczonych do tego.
1.5. W przypadku zawierania Umowy w okresie Przedsprzedaży, członkostwo powstaje, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt.1.4 powyżej, w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Klub.
1.6.Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia członkostwo uwarunkowane jest pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną w Umowie w obecności pracownika Klubu.
1.7 Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Członka Klubu jak również odmowę korzystania z oferty klubu w przypadku biletów jednorazowych oraz posiadaczy kart partnerskich (Benefit Systems, FitProfit, OkSystem) bez wskazania przyczyny.
2. OPŁATY
2.1. Członek Klubu zobowiązuje się do regularnego uiszczania płatności za karnety.
2.2. Brak zapłaty za karnet w danym okresie rozliczeniowym skutkuje brakiem możliwości korzystania z oferty Klubu.

 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Paweł Czernicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO URODY i MASAŻU „TWÓJ STYL” z siedzibą w Rzeszowie, (adres firmy: 35-001 Rzeszów ul. Józefa Piłsudskiego, nr 44), posiadajcy NIP 8131504946, REGON 691754040.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: ………………..
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych) lub wizerunku, dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom), za wyjatkiem dostawcy oprogramowania Gym Meneger, z zastrzeżeniem, iż nie będzie mógł on wykorzystywać tych danych w żaden inny sposób, jak tylko w celu realizacji umowy.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
11. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwo osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra członków Klubu.
2. Klienci lub Klubowicze chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
3. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych wcześniejszych zapisów w odniesieniu do zajęć najbardziej popularnych, ze wskazaniem terminu dokonywania takich zapisów na ww. wyszczególnione zajęcia.
4. Za szkody wyrządzone Klientom oraz Klubowiczom na terenie Klubu z winy Klubu, Klub odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.
6. Zmiany regulaminu, oraz cennika Klubu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji klubu lub na stronie internetowej klubu www.fitnessforlife.pl. W przypadku sprzeciwu Klubowicza wobec zmian regulaminu, uprawniony jest on do rozwiązania umowy w terminie.
7. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji i na stronie internetowej www.fitnessforlife.pl .
8. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów oraz Członków Klubu przez ogłoszeniu na przeznaczonej do

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW Fitness for Life

1.(obowiązuje od 11 listopada 2017 roku)
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness for Life poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www.fitnessforlife.pl lub z wykorzystaniem Kiosku.

§1. DEFINICJE

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Fitness for Life oraz wykupiła Karnet;
2. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Fitness for Life. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.
3. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca Karnetów uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Fitness for Life na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu.
4. Klub – kluby sieci Fitness for Life lub poszczególny klub.
5. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
6. Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Fitness for life Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
7. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness for Life
8. Strona internetowa – strona internetowa o adresie:  .www.fitnessforlife.pl
9. Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Fitness for Life oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.
10. Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sieci Klubów Fitness for Life po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 11.Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
11. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
12. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.
13. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Fitness for Life usług.
14. Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.
15. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Aplikacji online lub przy użyciu Kiosku. Klub umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego sieć klubów Fitness for Life, profil działalności oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki.
2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług sieci klubów Fitness for life zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Fitness for life, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez sieć klubów Fitness for life. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci klubów Fitness for Life.
3. Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzanie przez Klientów swoim Kontem, zakupu Karnetu , dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez sieć klubów Fitness for Life usługami, jak również umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez sieć Klubów Fitness for life w Placówkach Klubu.

§ 3. PLIKI „cookies”

Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej.

 

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu prawidłowego korzystania z usług sieci klubów Fitness for Life z wykorzystaniem Aplikacji online na Stronie internetowej Klient lub Nowy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:
– połączenie z siecią Internet;
– system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
– przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą  włączoną  obsługę  JavaScript  i obsługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
2. W przypadku korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
3. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Strony internetowej, zmiany interfejsu Aplikacji online. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
4. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub Nowym Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
5. Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online lub Kiosku. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Nowego Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
7. Klient lub Nowy Klient oraz inni użytkownicy mogą korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, Nowego Klienta lub innych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Klienta, Nowego Klienta oraz innych użytkowników o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
8. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów Fitness for life.
9. Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów Fitness for Life jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin dostępny jest również na Kiosku.
10. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
12. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD ŚWIADCZONYCH USŁUG, REKLAMACJE

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług bez podania przyczyny w przypadku:
– zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu sieci klubów Fitness for life w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
– zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online w terminie czternastu dni od daty jej zakupu.
2. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci Klubów Fitness for life. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług Klient może złożyć w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Fitness for life, 35-001 Rzeszów ul.T Rejtana 23.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life przez Klienta, Klub niezwłocznie dokona na rzecz Klienta zwrotu całej uiszczonej ceny za karnet pod warunkiem nie aktywowania karnetu i nie skorzystania zupełnie z usług Klubu w oparciu o zakupiony karnet.
4. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Karnetu nie przysługuje w przypadku aktywowania karnetu i skorzystania z usług Klubu przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.
5. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną, pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Fitness for Life Rzeszów al. T.Rejtana23  z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na Fitness for life, 35-001 Rzeszów ul.T Rejtana 23. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
6. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
7. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Fitness for Life.

 

§ 6. CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI ONLINE ORAZ KIOSKU

1. Aplikacja online składa się z następujących aplikacji:
– Rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
– do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
– Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów oraz przechodzić do innych aplikacji;
– Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, hasło, zdjęcie profilowe;
– Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu;
– Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu.
2. Kiosk składa się z następujących aplikacji:
– rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych, w tym do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto przez Aplikację online;
– do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
– Panel Klienta, przez który Klient może przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;
– Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, dane biometryczne, dane do faktury, hasło, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;
– Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu;
– Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu

§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI ONLINE

1. Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Aplikacji online. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Aplikacja online wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Fitness for life. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.
2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Fitness for life prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz złożeniu podczas kończenia rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. Klient który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 1 może dokończyć rejestrację wyłącznie przy wykorzystaniu Kiosku i po potwierdzeniu dostarczenia do placówki Klubu oświadczenia Opiekuna prawnego, wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.
3. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Fitness for life skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Fitness for life, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Fitness for life lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
4. Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie konta. Aktywacji konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
5. W celu zalogowania się do Aplikacji online należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
6. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu. Zakończenie korzystania z Aplikacji online następuje poprzez wylogowanie.
7. Nowy Klient korzystający z Aplikacji online w celu korzystania z usług Klubu, w trakcie rejestracji nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu, Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji.
8. Klub informuje, że podanie danych biometrycznych, celem uzyskania Identyfikatora jest dobrowolne. W przypadku odmowy pozostawienia danych biometrycznych, Klient uprawniony jest do korzystania z usług Klubu po przedstawieniu dowodu tożsamości obsłudze Klubu.

 

§ 8. ZASADY KORZYSTANIA Z KIOSKU

1. Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w placówkach Klubów lub w innych miejscach wskazanych przez Klub.
2. Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu.
3. Założenie Konta z wykorzystaniem Kiosku następuje po naciśnięciu przycisku „Załóż Konto” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
4. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Fitness for life oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego.
5. Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Fitness for life.
6. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Fitness for life skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Fitness for life a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Fitness for life lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.

 

§ 9. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Studio Urody i Masażu ,,Twój Styl” Paweł Czernicki ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, NIP 8131504946. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
1. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Klientem i Nowym Klientem, w calu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.
4. Klientowi i Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej, Kiosku jak również Aplikacji online stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online, Strony internetowej lub do Kiosku z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.
2. Właścicielem sieci klubów Fitness for life oraz podmiotem świadczącym drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest Studio Urody i Masażu ,,Twój Styl” Paweł Czernicki,Rzeszów 35-001, ul Piłsudskiego 44, NIP 8131504946.
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie . W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
5. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
6. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem: drogi elektroniczne manager@lifefitness.com.pl