REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KLUB

„FITNESS FOR LIFE”

 § 1. ZAKRES USŁUG i SŁOWNIK

1. Fitness For Life z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Tadeusza Rejtana 23 oraz Al. J. Piłsudskiego 44 oraz ul. Nawojowskiej 1 w Nowym Sączu, zwany dalej Klubem świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej na rzecz Klientów oraz Członków Klubu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. W ramach niniejszego regulaminu podane słowa lub wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej:

-        Klubowicz lub Członek Klubu- osoba spełniająca wszystkie przesłanki wskazane w §3 ust.1 pkt 1.4.

-        Klient- osoba korzystająca z usług i urządzeń Klubu na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego.

-        Karnet- karta wydawana jednorazowo przez Klub Członkowi Klubu.

-        Opłata wstępna/ wpisowa- opłata jednorazowa uiszczana przy podpisaniu Aplikacji Klubowej,

-        Opłata miesięczna- opłata uiszczana przez każdego z Członków Klubu z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

-        Rabat-  różnica pomiędzy opłatą miesięczną wskazaną w cenniku Klubu na dzień podpisania aplikacji Klubowej a kwotą opłaty miesięcznej do uiszczania, której zobowiązany jest Członek Klubu. Udzielenie rabatu stanowi uprawnienie Klubu. Wysokość rabatu wyrażoną, w PLN, wskazuje się w Aplikacji Klubowej.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

1. Po wejściu do Klubu Klubowicze zostawiają u pracownika recepcji Karnet stanowiący depozyt, w zamian za co otrzymują klucz do szafki ubraniowej. Przy wyjściu z Klubu każdy z Klubowiczów po dokonaniu zwrotu klucza do szafki otrzyma od pracownika recepcji należący do niego Karnet. Osoby nie posiadające Karnetu mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nieoddania klucza, do szafki ubraniowej, Klubowicz bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 30 PLN.

2. Klub celem identyfikacji Klubowiczów przy wejsciu do Klubu upoważniony jest do jednorazowego wykonania fotografii Klubowiczowi, która przyporządkowana będzie w systemie do danego Klubowicza oraz Karnetu i służyć będzie wyłącznie weryfikacji, czy z usług Klubu na podstawie danego Karnetu korzysta Klubowicz, a nie osoba trzecia, nieuprawniona. Ewentualnie, w razie sprzeciwu Klubowicza do wykonania fotografii, Klub uprawniony jest do żądania okazania dowodu osobistego przy każdym wejściu do Klubu.

3. Klub oświadcza, iż wykonywane i gromadzone przez niego fotografię służą wyłącznie do identyfikacji Klubowiczów przy wejściu do Klubu, a dane te chronione są w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku Klientów, pracownik recepcji może zażądać pozostawienia jako depozytu, o którym mowa w ust. 1, dowodu osobistego lub kwoty o wartości jednorazowego wejścia do Klubu zgodnej z aktualnym cennikiem. Zdanie drugie ust.1 powyżej stosuje się odpowiednio. W przypadku utraty karnetu przez Klubowicza, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu w formie telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail. Za wydanie kolejnego karnetu Klubowicz zobowiązany jest uiścić kwotę 30 PLN.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach w szatni. W szafkach powinny być umieszczone wszystkie rzeczy przyniesione przez Klubowicza. W przypadku, gdy rzecz jest większych rozmiarów i nie ma możliwości umieszczenia jej w szafce lub są to przedmioty wartościowe, Klubowicz powinien oddać je na przechowanie do depozytu upoważnionemu pracownikowi Klubu. Wstęp do Klubu jest możliwy po zapoznaniu się z Regulaminem. 

6. Klienci oraz Członkowie Klubu zobowiązani są do:

a) powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym Klientom, skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem mienia lub pomieszczeń Klubu, zakłócać pracownikom Klubu wypełnianie ich obowiązków;

b) przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania;

c) stosowania się do instrukcji użytkowania wyposażenia Klubu;

d) stosowania obuwia zamiennego na terenie sal do ćwiczeń/siłowni;

e) podporządkowywania się poleceniom obsługi;

f) poszanowania mienia Klubu;

g) posiadania i używania osobistego ręcznika na sali ćwiczeń siłowych.  

7. Na terenie Klubu zabrania się:

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;

b) używania tytoniu;

c) używania środków z zawartością sterydów, środków odurzających, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;

d) wprowadzania zwierząt;

e) handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, celem której jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych, bądź niemajątkowych pod rygorem rozwiązania przez Klub umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Członka Klubu oraz obciążenia Klubowicza karą umowną stanowiącą równowartość trzech opłat miesięcznych;

f) naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właścicieli Klubu;

g) wprowadzania na sale dla ćwiczących dzieci do lat 16-stu, za wyjątkiem terminów zajęć przeznaczonych dla dzieci,z zastrzeżeniem §3 ust. 1 pkt 1.6.;

h) wnoszenia napojów w szklanych i otwartych naczyniach za wyjątkiem zakupionych w recepcji Klubu;

i)bez zgody właścicieli, wnoszenia na teren Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

8. Godziny otwarcia dostępne są na recepcji.

9. Fitness For Life zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia w okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na terenie Klubu.

10. Klub jest zobowiązany do umożliwienia Klientowi, będącemu jednocześnie Członkiem Klubu, stosownie do zapisów §3 ust.1, korzystania w ramach umowy, w terminie określonym w Aplikacji Klubowej, w godzinach działania Klubu z Zajęć oraz urządzeń Klubu.

§ 3. SPRZEDAŻ USŁUG

Sprzedaż usług następuje w formie jednorazowego wejścia do Klubu albo umowy członkowskiej (Aplikacji Klubowej) i uiszczania opłat miesięcznych.

1. UMOWY CZŁONKOWSKIE

 1.1 Aby zostać członkiem Fitness For Life, należy wypełnić oraz podpisać Aplikację Klubową Fitness for Life.

 1.2 Umowy członkowskie mogą być zawierane na okres 1 miesiąca, 3 lub 12 miesięcy.

 1.3 W przypadku przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.1., w trakcie prowadzonej przez Klub przedsprzedaży Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wstępnej/wpisowej osobiście lub  na rachunek bankowy Klubu podany na stronie internetowej Klubu, w terminie5 dni od dnia podpisania a Aplikacji Klubowej, o ile opłata taka jest wymagana.

1.4. Członkostwo zaczyna obowiązywać od daty łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 a) podpisanie Aplikacji Klubowej,

 b) uiszczenie jednorazowej Opłaty wstępnej/wpisowej oraz opłaty  miesięcznej za dany miesiąc, zgodnie z aktualnym cennikiem, o ile taka jest wymagana.

 

1.5. W przypadku zawierania Umowy w okresie Przedsprzedaży, członkostwo powstaje, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt.1.4 powyżej, w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Klub.

 1.6.Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia członkostwo uwarunkowane jest pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną w Umowie w obecności pracownika Klubu.

 1.7. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Członka Klubu jak również odmowe korzystania z oferty klubu w przypadku biletów jednoroazowych oraz posiadaczy kart partnerskich (Benefit Systems,Fitprofit,Ok System) bez wskazania przyczyny .

 2. ROZWIĄZANIE UMOWY

 2.1.W przypadku zawarcia umowy członkowskiej na okresy, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1.2. za wyjątkiem umowy na okres 1 miesiąca, Członek Klubu Klubowicz może rozwiązać  umowę w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu udzielonego przy podpisaniu umowy Rabatu, za każdy miesiąc członkostwa.

 2.2 Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności uprawnionemu pracownikowi Klubu, lub wysłane za pośrednictwem poczty.

 3. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY

 3.1. W razie powstania zaległości w płatności jakiejkolwiek składki, Klub może dokonać natychmiastowego zawieszenia członkostwa. W okresie zawieszenia Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do obiektów Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Członka Klubu. Okres zawieszenia nie może jednak trwać dłużej niż do końca okresu na jaki została zawarta umowa. Członek Klubu zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich zaległości, w tym składek członkowskich za okres zawieszenia. Klubowicz w okresie trwania zawieszenia może, po zapłaceniu wszystkich zaległości na rzecz Klubu oraz opłaty miesięcznej za miesiąc kalendarzowy, w którym Członek Klubu podejmuje dalsze uczestnictwo odnowić członkostwo.

3.2 Opłaty członkowskie mogą ulec zmianie. Klub powiadomi o tym fakcie Członka Klubu. W przypadku braku zgody Członka Klubu na nową wysokość opłat członkowskich, Członek Klubu może rozwiązać umowę w sposób opisany w §3 ust.2 pkt 2.1 Członek Klubu nie może odstępować swojej karty innej osobie. W razie stwierdzenia przekazania karty innej osobie przypadek taki będzie traktowany jako ciężkie naruszenie warunków umowy.

3.3 Członek Klubu zobowiązuje się do regularnego uiszczania płatności określonych w Aplikacji Klubowej.

4. OKRES CZŁONKOSTWA

4.1 Okresy minimalnego członkostwa wynoszą 1(jeden), 3 (trzy) albo 12 (dwanaście) miesięcy. Aplikacja Klubowa określa minimalny okres trwania członkostwa mający zastosowanie do niniejszej umowy. Minimalny okres członkostwa liczony jest miesiącach, gdzie przez miesiąc należy rozumieć 30 kolejnych dni i rozpoczyna się w dniu podpisania aplikacji klubowej

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra członków Klubu.

2. Klienci lub Klubowicze chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

 3. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych wcześniejszych zapisów w odniesieniu do zajęć najbardziej popularnych, ze wskazaniem terminu dokonywania takich zapisów na ww. wyszczególnione zajęcia.

4. Za szkody wyrządzone Klientom oraz Klubowiczom na terenie Klubu z winy Klubu, Klub odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

6. Zmiany regulaminu, oraz cennika Klubu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji klubu. W przypadku sprzeciwu Klubowicza wobec zmian regulaminu, uprawniony jest on do rozwiązania umowy w terminie, o którym mowa §3 ust. 2 pkt 2.1. i wówczas Klubowicza obowiązują postanowienia Regulaminu sprzed zmiany.

7. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji.

8. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów oraz Członków Klubu przez ogłoszeniu na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej.

 

 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW FITNESS FOR LIFE
 
1. (obowiązuje od 11 listopada 2017 roku)
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness for Life poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www.fitnessforlife.pl lub z wykorzystaniem Kiosku.
 
 §1. DEFINICJE
 
 
1. Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 
- Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Fitness for Life oraz wykupiła Karnet;
 
- Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Fitness for Life. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.
 
- Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca Karnetów uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Fitness for Life na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu.
 
- Klub – kluby sieci Fitness for Life lub poszczególny klub.
 
- Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 
- Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Fitness for life Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 
- Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness for Life
 
- Strona internetowa – strona internetowa o adresie:  .www.fitnessforlife.pl
 
- Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Fitness for Life oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.
 
- Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sieci Klubów Fitness for Life po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 11.Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 
- Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
 
- Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.
 
- Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Fitness for Life usług.
 
- Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.
 
- Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia. 
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Aplikacji online lub przy użyciu Kiosku. Klub umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego sieć klubów Fitness for Life, profil działalności oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki.
 
2.Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług sieci klubów Fitness for life zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Fitness for life, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez sieć klubów Fitness for life. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci klubów Fitness for Life.
 
3.Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzanie przez Klientów swoim Kontem, zakupu Karnetu , dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez sieć klubów Fitness for Life usługami, jak również umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez sieć Klubów Fitness for life w Placówkach Klubu. 
 
§ 3. PLIKI „cookies”
 
Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej.
 
§ 4. WARUNKI SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1.W celu prawidłowego korzystania z usług sieci klubów Fitness for Life z wykorzystaniem Aplikacji online na Stronie internetowej Klient lub Nowy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:
 
- połączenie z siecią Internet;
 
- system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
 
- przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą  włączoną  obsługę  JavaScript  i obsługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 
2.W przypadku korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 
3.Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Strony internetowej, zmiany interfejsu Aplikacji online. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 
4.Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub Nowym Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
 
5.Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 
6.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online lub Kiosku. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Nowego Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 
7.Klient lub Nowy Klient oraz inni użytkownicy mogą korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, Nowego Klienta lub innych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Klienta, Nowego Klienta oraz innych użytkowników o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 
8.Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów Fitness for life.
 
9.Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów Fitness for Life jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin dostępny jest również na Kiosku.
 
10.Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 
11.Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 
12.Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze. 
 
§ 5. ODSTĄPIENIE OD SWIADCZONYCH USŁUG, REKLAMACJE
 
1.Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług bez podania przyczyny w przypadku:
 
- zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu sieci klubów Fitness for life w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
 
- zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online w terminie czternastu dni od daty jej zakupu.
 
2.W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci Klubów Fitness for life. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług Klient może złożyć w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Fitness for life, 35-001 Rzeszów ul.T Rejtana 23.
 
3.W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Fitness for life usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Fitness for Life usług zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 
4.Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Karnetu nie przysługuje w przypadku zrealizowania Karnetu przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.
 
5.Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną, pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Studio Urody i Masażu "Twój Styl" Paweł Czernicki, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44 z dopiskiem "Reklamacja" albo drogą elektroniczną na manager@lifefitness.com.pl. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 
6.Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 
7.Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Fitness for Life.
 
 § 6. CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI ONLINE ORAZ Kiosku
 
1. Aplikacja online składa się z następujących aplikacji:
- Rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
 
 
- do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 
- Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów oraz przechodzić do innych aplikacji;
 
 
- Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, hasło, zdjęcie profilowe;
 
- Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu;
 
- Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu.
 
Kiosk składa się z następujących aplikacji:
 
- rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych, w tym do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto przez Aplikację online;
 
- do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 
- Panel Klienta, przez który Klient może przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;
 
- Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, dane biometryczne, dane do faktury, hasło, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;
 
- Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu;
 
- Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu
 
§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI ONLINE
 
1.Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Aplikacji online. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Aplikacja online wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Fitness for life. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.
 
2.Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Fitness for life prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz złożeniu podczas kończenia rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. Klient który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 1 może dokończyć rejestrację wyłącznie przy wykorzystaniu Kiosku i po potwierdzeniu dostarczenia do placówki Klubu oświadczenia Opiekuna prawnego, wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.
 
3.Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Fitness for life skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Fitness for life, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Fitness for life lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
 
4.Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie konta. Aktywacji konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 
5.W celu zalogowania się do Aplikacji online należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 
6.Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu. Zakończenie korzystania z Aplikacji online następuje poprzez wylogowanie.
 
7.Nowy Klient korzystający z Aplikacji online w celu korzystania z usług Klubu, w trakcie rejestracji nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu, Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji.
 
8.Klub informuje, że ze względów technicznych m.in. w przypadku wystąpienia trwałej niemożliwości wykonania wzoru skanu wzoru biometrycznego palca i otrzymania Identyfikatora, jak również możliwości jego odczytania przy wejściu do Klubu uzyskanie statusu Klienta nie będzie możliwe. W przypadku wystąpienia tego typu ograniczeń osoba, która wykupiła uprzednio Karnet otrzyma zwrot uiszczonej ceny za Karnet . W celu uzyskania zwrotu tych należności osoba powinna skontaktować się z Managerem klubu i poinformować o tych okolicznościach. 
 
 § 8. ZASADY KORZYSTANIA Z Kiosku
 
1.Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w placówkach Klubów lub w innych miejscach wskazanych przez Klub.
 
2.Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu.
 
3.Założenie Konta z wykorzystaniem Kiosku następuje po naciśnięciu przycisku „Załóż Konto” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 
4.Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Fitness for life oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego.
 
5.Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Fitness for life.
 
6.Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Fitness for life skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Fitness for life a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Fitness for life lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego. 
 
§ 9. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOSCI
 
Administratorem danych osobowych jest Studio Urody i Masażu ,,Twój Styl” Paweł Czernicki ul Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, NIP 8131504946 Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
 
1.Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 
2.Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 
3.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Klientem i Nowym Klientem, w calu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.
 
4.Klientowi i Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 
§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej, Kiosku jak również Aplikacji online stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
 
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online, Strony internetowej lub do Kiosku z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.
 
2.Właścicielem sieci klubów Fitness for life oraz podmiotem świadczącym drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest Studio Urody i Masażu ,,Twój Styl” Paweł Czernicki,Rzeszów 35-001, ul Piłsudskiego 44, NIP 8131504946.
 
3.Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 
4.O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie . W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 
5.Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami
 
6.W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem: drogi elektroniczne manager@lifefitness.com.pl.
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS DLA DZIECI

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach fitness organizowanych przez klub Fitness for Life w Nowy Sącz.

 

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia.
 2. W przypadku dzieci poniżej 4 roku życia możliwość uczestnictwa w zajęciach jest uzgadniana przez prowadzącego zajęcia. Instruktor może zażądać pozostawienia numeru telefonu do rodzica lub nakazać opiekunowi dziecka pozostać w klubie podczas trwania zajęć.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które samodzielnie potrafią korzystać z toalety.
 4. Dzieci w wieku 4-6 lat nie mogą być pozostawione w klubie bez opieki rodzica lub instruktora. Rodzic może opuścić klub w momencie, gdy instruktor jest obecny na terenie siłowni.
 5. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie klub do czasu rozpoczęcia oraz po zakończeniu zajęć ponosi Rodzic.
 6. Przed przystąpieniem do zajęć, Rodzic obowiązkowo musi poinformować o ewentualnych chorobach dziecka. W takim wypadku decyzję o możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach podejmuje instruktor.
 7. Każde dziecko obowiązkowo musi posiadać zamienne obuwie sportowe oraz strój sportowy.
 8. Każde dziecko obowiązkowo musi posiadać wodę do picia podczas zajęć.
 9. Dzieci nie mogą wchodzić do sali bez instruktora.
 10. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 11. W przypadku dzieci, które nie potrafią przystosować się do poleceń instruktora lub sprawiają kłopoty podczas zajęć, klub może odmówić wstępu na zajęcia. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez instruktora ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie dziecka z zajęć nastąpiło z jego winy.

12. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.

 

 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Aktualności
Bądź na bieżąco !
Promocje
Znajdź coś do siebie !
Galeria
Fitness for Life w obiektywie.
Trening personalny
- Twoja droga do sukcesu


Aktualności

 • 13-08-2018    15-01

  w dn. 15.08.2018 klub będzie nieczynny

  Uwaga! Informujemy, że w środę (15.08.2018) klub Fitness for Life będzie nieczynny.


 • 13-08-2018    15-00

  Wtorek 14.08.2018

  W dn. 14.08 (wtorek) zajęcia Zumba Fitness godz. 19:00 poprowadzi Dominika Serdecznie zapraszamy


 • 20-07-2018    13-28

  Sauny nieczynne do odwołania

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na czynności serwisowe sauny będą nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.


 • 11-07-2018    20-03

  Zajęcia CROSS o 18:30!

  Wszystkich wielbicieli zajęć CROSS informujemy, że zajęcia będą odbywały się w każdy dzień (poniedziałki, wtorki i czwartki) o tej samej porze czyli 18:30💪😍


Grafik Nowy Sącz - sobota: